Práce so sacím vozidlom

 

S cisternovým vozidlom zn. MAN - CASK8 vykonávame:

 

- VÝVOZ žúmp, septikov, splaškov, fekálií a inej odpadovej vody.

- ČISTENIE domových čističiek odpadových vôd (d - ČOV).

- ČISTENIE lapačov tuku z reštaurácií, jedální, bufetov a pod.

- ODČERPÁVANIE zatopených pivníc, garáží a suterénov po lokálnych povodniach alebo iných haváriách.

- ODČERPANIE A ČISTENIE nádrží, jám, šácht, studní, jimiek, žľabov, dažďových vpustí, ČOV prečerpávačiek a pod.

 

Vozidlo má objem 8m3 na znečistenú vodu a kal + 1m3 na čistú vodu, používanú na vysokotlakové čistenie.